Gebruiksvoorwaarden

1. Over deze voorwaarden

1.1. Waarom moet ik deze algemene voorwaarden lezen?

Deze voorwaarden bepalen hoe je deze website mag gebruiken om content te bekijken, te beluisteren, te lezen en/of te (her)gebruiken.

Wanneer je deze website gebruikt, aanvaard je automatisch en onvoorwaardelijk deze voorwaarden. Wij raden jou aan ze aandachtig te lezen vooraleer je deze website verder gebruikt.  

1.2. Wat zijn “de Website” en “de Content”?

De Website is de www.kastaars.be of www.dekastaars.be website die toegang geeft tot de Content.

Content is inhoud die via de Website toegankelijk wordt gemaakt voor het brede publiek. Het gaat onder meer om geluidsfragmenten, video, tekst, foto’s, interactieve toepassingen, en andere content.

1.3. Wie stelt de Website en de Content ter beschikking?

De Website en Content worden jou ter beschikking gesteld door een samenwerking tussen VRT, DPG Media, SBS en Streamz. In deze voorwaarden wordt telkens verwezen naar ‘wij’: 

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT), NV van publiek recht, met maatschappelijke zetel te Auguste Reyerslaan 52, 1043 Brussel. 

SBS Belgium, met maatschappelijke zetel te Harensesteenweg 224, 1800 Vilvoorde. 

DPG Media NV, met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen. 

Voor alle vragen en/of opmerkingen kan je terecht bij de klantendienst op het e-mailadres: hallo@vrt.be.  

1.4. Moet ik ook nog andere voorwaarden lezen?

Wij raden jou aan ook de privacy- en cookieverklaring aandachtig te lezen. Daarin staat hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en welke cookies op de Website gebruikt worden.

Via de Website kun je soms toegang krijgen tot externe websites (bijvoorbeeld door middel van een link) of ermee interageren (bijvoorbeeld sociale media). Deze externe websites hebben eigen algemene gebruiksvoorwaarden die ook van toepassing zijn. Wij hebben geen invloed op deze voorwaarden en wij raden jou aan ook die voorwaarden te lezen.

1.5. Kunnen de voorwaarden veranderen?

Wij kunnen deze voorwaarden, de privacy- en cookieverklaring op elk moment veranderen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de Website en gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. Wij raden jou aan regelmatig na te gaan of er nieuwe voorwaarden van kracht zijn. Onderaan deze pagina staat telkens de datum van de laatste versie vermeld.

2. Over de toegang en het gebruik van de Website

2.1. Hoe kan ik toegang krijgen tot de Website?

De Website is gratis toegankelijk.

Op de Website is het mogelijk om jouw stem uit te brengen. Om dit te kunnen doen, dien je jouw e-mailadres in te geven opdat deze geregistreerd kan worden. Na jouw registratie krijg je een unieke link toegestuurd om je stemming te activeren. Je kan slechts één stemming per emailadres ingeven. 

Je kan ook kiezen om deel te nemen aan de wedstrijd om tickets te winnen via jouw stemming. Meer informatie over de stemprocedure kan je op onze FAQ-pagina vinden. Indien je dit wilt doen, hebben wij natuurlijk bepaalde gegevens van je nodig. Hierover kom je meer te weten in onze privacyverklaring. 

2.2. Waarvoor mag ik de Website (wel en niet) gebruiken?

Je mag de Website gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat je je houdt aan deze voorwaarden, de toepasselijke wetgeving en de eventueel toepasselijke bijzondere voorwaarden.

3. Over de rechten op de Website en de Content

3.1. Wie heeft de rechten op de Website en de Content?

De Website en de Content zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder  auteurs- en naburige rechten, merkenrechten, databankrechten en rechten op computerprogramma’s. Deze rechten zijn eigendom van ons en/of derde partijen (bijvoorbeeld licentiegevers of -gebruikers).

Zonder onze voorafgaande toestemming en/of deze derde partijen mag je daarom de Website en/of de Content niet kopiëren, bewerken, publiceren, exploiteren of op een andere manier gebruiken, behalve als dat expliciet is toegestaan door deze algemene voorwaarden.

Wij nemen technische beveiligingsmaatregelen om onze rechten en/of die van derde partijen op de Website en de Content te beschermen. Je mag deze maatregelen niet omzeilen, verwijderen of wijzigen, noch ervoor zorgen dat anderen dat kunnen doen.

4. Over het hergebruik van de Website en/of de Content, bijvoorbeeld op mijn eigen website of sociale media (zoals Facebook of Twitter)

4.1. Mag ik de Website en/of de Content downloaden, kopiëren, op andere websites of platformen publiceren, of op een andere manier hergebruiken?

Wij zijn houder of licentienemer van de rechten (auteursrechten, merkenrechten) op de Content die wij uitzenden en aanbieden. Je mag dus enkel Content (her)gebruiken wanneer je onze toestemming hebt, of handelt onder een uitzondering uit de auteurswetgeving (zie bv. 4.2 betreffende het “embedden” van content). Wil je bijvoorbeeld Content gebruiken op je website of sociale media-profiel, dan dien hiervoor onze goedkeuring te verkrijgen. Dit geldt zowel indien je de Content voor commerciële als niet-commerciële doeleinden wil gebruiken.

Wij nemen technische beveiligingsmaatregelen om de Website en/of de Content tegen hergebruik te beschermen. Je mag deze maatregelen niet omzeilen, verwijderen of wijzigen om de Website en/of de Content toch te hergebruiken, noch ervoor zorgen dat anderen dat kunnen doen.

Het is ook niet toegelaten om de Content geautomatiseerd te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. Wij hebben altijd het recht om onze toestemming voor het (her)gebruik van haar onlinediensten en/of content in te trekken.

4.2. Mag ik hyperlinks of embedded links aanbrengen naar de Website en de Content op mijn eigen of andere websites (zoals Facebook of Twitter)?

Je mag op jouw eigen of op een andere website linken, delen of op een andere manier naar de Website en/of de Content verwijzen, maar uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en als je je houdt aan de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden.

Een hyperlink kan, op voorwaarde dat wanneer de bezoeker van jouw website op de link klikt  hij of zij  naar de Website geleid wordt om de Content te bekijken, beluisteren of te lezen. Het URL-adres van de Website moet steeds duidelijk zichtbaar zijn in de link. Niet toegestaan zijn overneming, framing, herpublicatie, bewerking of toevoeging van materiaal dat op de Website gepubliceerd is.

5. Over de bescherming van uw privacy

Ik ben bezorgd over mijn privacy. Wat kunnen jullie met mijn persoonlijke gegevens doen?

Wij vinden de bescherming van jouw privacy heel belangrijk. In de privacy- en cookieverklaring wordt beschreven hoe  wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens en welke cookies op de Website worden gebruikt.

6. Over de klachten

Wat kan ik doen als ik een klacht heb over de Website en/of de Content?

Klachten over de Website en/of de Content moet je indienen via volgend e-mailadres: hallo@vrt.be

7. Over de aansprakelijkheid

7.1. Wat zijn onze verantwoordelijkheden voor de Website en de Content?

De informatie op de Website en/of in de Content is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Wij streven ernaar jou zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren, maar wij kunnen jou niet garanderen dat de content juist, volledig en accuraat is. Wij kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, die je zou lijden door het gebruik van de Website en/of de Content.

Wij zijn niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische levering van de Website en/of de Content.

Wij hebben het recht om op elk ogenblik en zonder enig bericht vooraf de Website en/of de Content te optimaliseren, aan te passen en stop te zetten. Bij tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van de Website heb je geen recht op een schadevergoeding of andere compensatie.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele problemen met of ten gevolge van de integratie op uw website van de Content. Zo nemen wij alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Website en de Content geen virussen bevatten, maar wij kunnen dit niet garanderen. Bijgevolg dien je hiervoor zelf de nodige beschermingsmaatregelen te nemen (bijvoorbeeld het installeren van anti-virus-software).

7.2. Zijn wij aansprakelijk voor externe websites?

Via de Website kan je toegang krijgen tot externe websites (bijvoorbeeld door middel van een link) of kan je er ermee interageren (bijvoorbeeld sociale media). Wij controleren die websites en hun inhoud niet. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites, noch voor het naleven van de toepasselijke wetgeving door deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat wij en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat wij deze informatie op deze websites goedkeuren of ondersteunen.

7.3. Wat is uw verantwoordelijkheid?

Jij bent verantwoordelijk voor de naleving van deze algemene voorwaarden.

Wij blijven verantwoordelijk voor de aangeboden Website en Content, maar jij bent verantwoordelijk voor het hergebruik ervan (bijvoorbeeld door embedding) en je vrijwaart ons tegen elke aanspraak van derden naar aanleiding daarvan. Wij hebben altijd het recht om de Content te laten verwijderen op jouw website.

Deze versie dateert van 09 januari 2023.